Καταστατικό

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το καταστατικό της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας σε μορφή .pdf

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας
Επιστημονικού Σωματείου με έδρα την Αθήνα
(όπως ιδρύθηκε το 1980 και τροποποιήθηκε το 1994)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Ίδρυση - Έδρα - Σκοπός

Άρθρο 1ο. Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Β.Ε.). Ως έδρα του σωματείου ορίζεται η πόλη της Αθήνας (Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών). Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) μπορούν να ιδρύονται επίσης τοπικά παραρτήματα σε πόλεις που δρουν επιστημονικώς 10 και άνω μέλη. 

 

Άρθρο 2ο. Σκοπός της Ε.Β.Ε. είναι η προαγωγή όλων των τομέων της βοτανικής επιστήμης και η προώθηση της βοτανικής έρευνας στην Ελλάδα. Στους σκοπούς της Εταιρείας περιλαμβάνονται επίσης η προστασία του φυτικού πλούτου της Ελλάδας και η προβολή των επιτευγμάτων της ελληνικής βοτανικής έρευνας. 

 

Άρθρο 3ο. Οι παραπάνω σκοποί θα επιδιώκονται με τη βελτίωση της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ Ελλήνων και ξένων ερευνητών, με την οργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, συνεδρίων και δημοσίων συζητήσεων, με την έκδοση ή ενίσχυση εκδόσεως συγγραμμάτων, μελετών και περιοδικών, με την εύρεση πόρων για μεταπτυχιακές σπουδές νέων επιστημόνων στη Βοτανική, με την οργάνωση βοτανικών εκδρομών, τη δημιουργία βοτανικών κήπων και, γενικά, με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο μέσο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μέλη και προϋποθέσεις εγγραφής 

Άρθρο 4ο. Η Εταιρεία περιλαμβάνει μέλη και επίτιμα μέλη.

  1. Μέλη της Εταιρείας γίνονται επιστήμονες, ημεδαποί και αλλοδαποί, πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που εργάζονται σε βοτανικά εργαστήρια ή ινστιτούτα ή ομοειδή ερευνητικά ή εκπαιδευτικά κέντρα και απασχολούνται ενεργά και αποδεδειγμένα με θέματα της βοτανικής επιστήμης. Η εγγραφή γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
  2. Επίτιμα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) επιστήμονες, ημεδαποί και αλλοδαποί, που έχουν διαπρέψει σε τομέα της Βοτανικής, ή πρόσωπα που έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην Εταιρεία.

Επίτιμα μέλη εκλέγονται επίσης μέλη της Εταιρείας που έχουν προσφέρει σ' αυτήν εξαιρετικές υπηρεσίες και έχουν αποχωρήσει από την ενεργό δράση.

Προτάσεις για εκλογή επίτιμων μελών υποβάλλονται με πλήρη αιτιολόγηση στο Δ.Σ. από 3 τουλάχιστον μέλη. Το Δ.Σ. αποφαίνεται υπέρ ή κατά της αποδοχής κάθε πρότασης και την παραπέμπει στη Γ.Σ. για την τελική απόφαση.

Τα επίτιμα μέλη δεν καταβάλλουν εισφορές. 

 

Άρθρο 5ο. Τα υποψήφια μέλη υποβάλλουν αίτηση έγγραφης προς το Δ.Σ., στην οποία περιλαμβάνουν τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, έτος γέννησης, διεύθυνση μόνιμης κατοικίας), στοιχεία της επιστημονικής τους δραστηριότητας τα οποία να αποδεικνύουν την απασχόληση τους με τη βοτανική επιστήμη (Ίδρυμα και Εργαστήριο στο οποίο εργάζονται, ιδιότητα, πρόσφατες δημοσιεύσεις, κλπ), και δήλωση για την ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας. Τα υποψήφια μέλη πρέπει να αναφέρουν το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο από το οποίο αποφοίτησαν, το έτος απόκτησης πτυχίου, καθώς και τον τίτλο της διδακτορικής τους διατριβής, εάν κατέχουν, το Πανεπιστήμιο που απένειμε το διδακτορικό και το έτος κτήσης του.

Το Δ.Σ. γνωστοποιεί εγγράφως στους υποψηφίους την απόφασή του για την έγγραφη τους ή μη και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στη Γ.Σ. κατάλογο των εγγραφέντων νέων μελών. Υποψήφιο μέλος, του οποίου η αίτηση εγγραφής απορρίπτεται από το Δ.Σ. μπορεί να προσφύγει στη Γ.Σ., η οποία αποφαίνεται τελεσίδικα. Κατά της εγγραφής μέλους χωρεί ένσταση υποστηριζόμενη από 2 τουλάχιστον μέλη. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τη Γ.Σ. και είναι τελεσίδικη. 

 

Άρθρο 6ο. Τα ταμειακώς εντάξει μέλη της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για την πλήρωση των 5 θέσεων του Δ.Σ. και των 3 θέσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Τα ταμειακώς εντάξει μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου για όλες τις αποφάσεις της Γ.Σ.

Όλα τα μέλη οφείλουν να καταβάλλουν τακτικά τις συνδρομές τους, να δρουν για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας και την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ. Ενέργειες μελών αντίθετες προς τους παραπάνω σκοπούς και αποφάσεις επισύρουν την ποινή της διαγραφής κατά τις διατάξεις του επόμενου άρθρου.

Όλα τα μέλη και τα επίτιμα μέλη δικαιούνται συμμετοχής στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. και στις επιστημονικές συνεδριάσεις και μπορούν να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. Στις επιστημονικές συνεδριάσεις επιτρέπονται ανακοινώσεις και μη μελών της Εταιρείας, αρκεί να αφορούν σε θέματα που έχουν σχέση με τη Βοτανική.

 

Άρθρο 7ο. Το Δ.Σ. δικαιούται να προτείνει στη Γ.Σ. τη διαγραφή κάθε μέλους που αντιστρατεύεται εμπράκτως τους σκοπούς της Εταιρείας και απειθαρχεί στις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. Για τους ίδιους λόγους το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει την ποινή της έγγραφης επίπληξης. Το υπό διαγραφή η επίπληξη μέλος καλείται σε έγγραφη απολογία από το Δ.Σ. και έχει προθεσμία 15 ημερών για την υποβολή της.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι δυνατό να κληθούν σε απολογία από τη Γ.Σ. κατόπιν πρότασης 5 τουλάχιστον μελών. Εφόσον είναι παρόντα, απολογούνται προφορικά και η Γ.Σ. αποφασίζει σχετικά. Όταν απουσιάζουν, απολογούνται εγγράφως και αποφασίζει η επόμενη Γ.Σ.

Με πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ. διαγράφονται από μέλη οι υποβάλλοντες έγγραφη παραίτηση και οι καθυστερούντες επί ένα έτος τη συνδρομή τους. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει να περάσουν 2 μήνες από την αποστολή έγγραφης ειδοποίησης με συστημένη επιστολή.

Εφόσον υπάρχουν θέματα διαγραφής μελών, η Γ.Σ. αποφασίζει σχετικά προ της συζήτησης κάθε άλλου θέματος.

 

Άρθρο 8ο. Οι πόροι της Εταιρείας είναι οι κάτωθι:

  1. Δικαιώματα εγγραφής μελών, τα οποία καθορίζονται από τη Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ.
  2. Ετήσιες συνδρομές μελών, οι οποίες επίσης καθορίζονται από τη Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ.
  3. Τις τυχόν έκτακτες εισφορές που αποφασίζονται από τη Γ.Σ. κατόπιν πρότασης του Δ.Σ. ή 5 τουλάχιστον μελών και επιβάλλονται στα μέλη κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης.
  4. Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων, περιοδικών ή ενημερωτικών δελτίων της Εταιρείας, καθώς και έσοδα προερχόμενα από τυχόν κινητή ή ακίνητη περιουσία της Εταιρείας.
  5. Δωρεές, κληροδοτήματα και πόσης φύσεως ενισχύσεις από κρατικούς ή ιδιωτικούς οργανισμούς.
  6. Κάθε άλλο έσοδο που εισέρχεται νόμιμα στο Ταμείο.

Τυχόν αυξομειώσεις των δικαιωμάτων εγγραφής και συνδρομών ή έκτακτες συνδρομές αποφασίζονται από τη Γ.Σ.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στις Γ.Σ. και σε ψηφοφορίες με αλληλογραφία είναι η καταβολή των οφειλόμενων συνδρομών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Όργανα Διοίκησης

Άρθρο 9ο. Η Εταιρεία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), η θητεία του οποίου είναι τριετής. Το Δ.Σ. εκλέγεται από τη Γ.Σ. αρχαιρεσιών, που συγκροτείται επί τούτου από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε συνεδρία εντός μηνός από την εκλογή του, με πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου, για τη συγκρότησή του σε σώμα. Εκλέγει με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Τα υπόλοιπα δύο μέλη αποτελούν Συμβούλους. Το νέο Δ.Σ. παραλαμβάνει με πρωτόκολλο από το προηγούμενο Δ.Σ. την περιουσία της Εταιρείας. Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται μόνον Έλληνες πολίτες (Εισ. Ν.Α.Κ. αρθρ. 107).

Η τριετής θητεία του Δ.Σ. λήγει την 30ή Σεπτεμβρίου του αντίστοιχου έτους. Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης του Δ.Σ. πριν από τη λήξη της θητείας του, προκηρύσσονται αρχαιρεσίες για νέο Δ.Σ. με τριετή θητεία.

 

Άρθρο 10ο. Η εκλογή νέου Δ.Σ. γίνεται 3 τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της κανονικής θητείας του εκάστοτε Δ.Σ. Το Δ.Σ. εκλέγεται από τα ταμειακώς εντάξει μέλη της Εταιρείας με την εξής διαδικασία:

Η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος, αναγγέλλει στα μέλη την ημερομηνία των εκλογών 2 τουλάχιστον μήνες νωρίτερα. Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή για την Εξελεγκτική Επιτροπή το γνωστοποιούν εγγράφως ή και προφορικά στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής 1 τουλάχιστον μήνα πριν από την ημερομηνία της εκλογής. Είναι δυνατό να προταθεί επίσης υποψηφιότητα μέλους από 5 τουλάχιστον άλλα μέλη με έγγραφο υπογραφόμενο από κοινού.

Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις εκλογές η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει τα ψηφοδέλτια με όλα τα ονόματα των υποψηφίων, τα σφραγίζει με τη σφραγίδα της Εταιρείας και τα αποστέλλει με συστημένη επιστολή στα μέλη που ευρίσκονται εκτός της έδρας της Εφορευτικής Επιτροπής. Συναποστέλλονται επίσης σφραγισμένοι φάκελοι ψηφοφορίας χωρίς ενδεικτικά στοιχεία οποιασδήποτε μορφής, και δήλωση ψηφοφορίας με αλληλογραφία. Στην ίδια επιστολή περικλείεται ειδοποίηση για τις τυχόν οφειλόμενες συνδρομές κάθε μέλους ξεχωριστά. Τα ψηφοδέλτια, μαζί με κατάλογο των οφειλόμενων συνδρομών, τοιχοκολλούνται επίσης στα γραφεία της Εταιρείας.

Ενστάσεις κατά των υποψηφιοτήτων υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής εγγράφως μέχρι της παραμονής των εκλογών. Η Εφορευτική Επιτροπή αποφαίνεται οριστικά και ανακοινώνει τις αποφάσεις της στη Γ.Σ. πριν από την ψηφοφορία.

Η ψηφοφορία είναι μυστική και γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει μέχρι 5 υποψηφίους για το Δ.Σ. και μέχρι 3 για την Εξελεγκτική Επιτροπή, υποδεικνύοντας την προτίμησή του με ισάριθμους σταυρούς προτίμησης.

Τα εκτός έδρας μέλη, εφόσον δεν πρόκειται να λάβουν μέρος στη Γ.Σ. των αρχαιρεσιών, μπορούν να ψηφίσουν με συστημένη επιστολή προς τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Μέσα στην επιστολή αυτή περικλείονται: α) Χωριστός φάκελος ψηφοφορίας με το σφραγισμένο ψηφοδέλτιο και χωρίς ενδεικτικά σημεία οποιασδήποτε μορφής. Οι φάκελοι ψηφοφορίας πρέπει να είναι κλειστοί. Φάκελοι ανοικτοί ή με σημεία θεωρούνται άκυροι, β) Δήλωση ψηφοφορίας με αλληλογραφία με την υπογραφή του ψηφίζοντος μέλους, γ) Ταχυδρομική επιταγή με τις τυχόν οφειλόμενες συνδρομές ή απόδειξη τραπεζικής εξόφλησης. Τυχόν μη αποστολή οφειλόμενων συνδρομών είναι αιτία ακυρότητας του ψηφοδελτίου. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής σημειώνει πάνω στο φάκελο του ψηφοδελτίου την ένδειξη "ΑΚΥΡΟΝ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ", χωρίς να τον ανοίξει.

Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει συστημένες επιστολές που έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου το αργότερο τριών (3) εργάσιμων ημερών προ της ημερομηνίας των εκλογών.

Κατά όμοιο τρόπο μπορούν να ψηφίσουν και μέλη που κατοικούν στον τόπο διενέργειας των αρχαιρεσιών, αλλά δεν πρόκειται να συμμετάσχουν στη Γ.Σ. των αρχαιρεσιών λόγω άλλης απασχόλησης. Τα μέλη αυτά υποχρεούνται να παραλάβουν το ψηφοδέλτιό τους και να ενημερωθούν για τυχόν οφειλή συνδρομών από την Εφορευτική Επιτροπή.

Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει την ημέρα των αρχαιρεσιών κατάσταση των επιστολών ψηφοφορίας που έχει λάβει. Η κατάσταση αυτή κλείνει δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά τις αρχαιρεσίες. Αν στη Γ.Σ. των αρχαιρεσιών υπάρχει θέμα διαγραφής μελών, η Εφορευτική Επιτροπή ακυρώνει τους φακέλους ψηφοφορίας τυχόν διαγραφέντων μελών μετά την απόφαση της Γ.Σ. Αν η πρόταση διαγραφής οφείλεται σε μη καταβολή συνδρομών, το δε μέλος έχει αποστείλει τις συνδρομές του με την επιστολή ψηφοφορίας, η πρόταση αποσύρεται πριν από τη συζήτηση στη Γ.Σ.

Σε περίπτωση αποστολής από μέλος περισσότερων της μιας επιστολής ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή τις ακυρώνει.

θέματα εγκυρότητας ψηφοδελτίων, που τυχόν ανακύπτουν, αποφασίζονται κατά πλειοψηφία από την Εφορευτική Επιτροπή, αν δεν προβλέπονται ρητώς από το παρόν καταστατικό, πάντοτε όμως σύμφωνα με το πνεύμα του αδιάβλητου των αρχαιρεσιών.

Για τον υπολογισμό της απαρτίας της Γ.Σ. των αρχαιρεσιών λαμβάνονται υπ' όψη και τα έγκυρα ψηφοδέλτια με αλληλογραφία.

 

Άρθρο 11ο. Οι φάκελοι ψηφοφορίας ανοίγονται οπό την Εφορευτική Επιτροπή 2 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία αρχαιρεσιών. Εκλέγονται κατά σειράν επιτυχίας οι σχετικώς πλειοψηφήσαντες με τα έγκυρα ψηφοδέλτια, οι 5 πρώτοι των οποίων συγκροτούν το Δ.Σ. Οι επόμενοι 3 θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη.

Ομοίως, οι 3 πρώτοι των υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή συγκροτούν αυτήν και οι επόμενοι 2 - αν υπάρχουν - θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη.

Σε περιπτώσεις ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται το αργότερο σε 5 εργάσιμες ημέρες μετά την ημέρα των αρχαιρεσιών.

Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο εκλογής και το παραδίδει στον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο. Η συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε σώμα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος.

 

Άρθρο 12ο. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον κάθε τρίμηνο με πρόσκληση του Προέδρου, που ορίζει τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατά τις συνεδριάσεις μπορούν να συζητηθούν και άλλα θέματα, με πρόταση οποιουδήποτε μέλους, εφόσον συμφωνεί η πλειοψηφία των παρόντων.

Το Δ.Σ. συνέρχεται εκτάκτως, εφόσον το ζητήσουν εγγράφως από τον Πρόεδρο 3 τουλάχιστον μέλη, που προτείνουν και τα προς συζήτηση θέματα.

Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται ο Πρόεδρος και 2 άλλα μέλη ή 4 μέλη απόντος του Προέδρου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση όμως ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Απόντος του Προέδρου, σε περίπτωση ισοψηφίας η πρόταση απορρίπτεται.

Οι ψηφοφορίες στο Δ.Σ. για όλα τα θέματα είναι φανερές, εκτός αν πρόκειται για θέματα που αφορούν μέλη. Στην τελευταία περίπτωση και επί ισοψηφίας ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να αποκαλύψει την ψήφο του.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί 3 συνεχείς συνεδριάσεις αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος. Αν το αντικαθιστάμενο μέλος είναι ο Πρόεδρος, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Γενικός Γραμματέας μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου από τη Γ.Σ. Η θητεία του νέου Προέδρου λήγει με τη θητεία του παλαιού Δ.Σ. Κατά την εκλογή Προέδρου τηρούνται όλες οι διαδικασίες του άρθρου 10, που αφορούν στον τρόπο διενέργειας αρχαιρεσιών. Αν το αντικαθιστάμενο μέλος είναι ο Γενικός Γραμματέας ή ο Ταμίας, το Δ.Σ., υπό τη νέα του σύνθεση, εκλέγει τον αντικαταστάτη μεταξύ των μελών του. Τα παραπάνω ισχύουν και σε περίπτωση παραίτησης Συμβούλου.

Το Δ.Σ. διοικεί την Εταιρεία σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του παρόντος και λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τους σκοπούς της Εταιρείας, εκτός από εκείνα που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ. Διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας, συγκαλεί τις Γ.Σ., καταρτίζει τον προϋπολογισμό και απολογισμό του οικονομικού έτους, εγκρίνει τις διάφορες δαπάνες και εκδίδει τα σχετικά εντάλματα πληρωμής, καταρτίζει επιτροπές από μέλη της Εταιρείας για κάθε εκδήλωση ή θέμα που απαιτεί οργανωτική εργασία, καταρτίζει κανονισμούς για συνέδρια και άλλες επιστημονικές συζητήσεις. Μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση εργασιών σε μέλη της Εταιρείας και έχει την ευθύνη της οργάνωσης των διάφορων εκδηλώσεων και την επιμέλεια των εκδόσεων της Εταιρείας.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. εγγράφονται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα παριστάμενα μέλη. Το Δ.Σ. δύναται να χορηγεί σε μέλη του, πλην του Προέδρου, άδειες μακράς απουσίας, πλην όμως δεν επιτρέπει να απουσιάζουν συγχρόνως με τέτοια άδεια περισσότερα από ένα μέλη.

 

Άρθρο 13ο. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί τούτο σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις ορίζοντας τον τόπο, την ημερομηνία και την ημερήσια διάταξη. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε αρχή ή νομικό πρόσωπο, επιμελείται για την εφαρμογή του παρόντος, εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και υπογράφει τα διαχειριστικά και λοιπά έγγραφα. Αντικαθιστά και τον Γενικό Γραμματέα, όταν αυτός απουσιάζει. Όταν είναι απών αντικαθίσταται από τον Γενικό Γραμματέα, σε περίπτωση όμως παραίτησης ή απώλειας του αξιώματός του εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 12 διαδικασίες.

Κανένα μέλος δε δικαιούται να εκλεγεί Πρόεδρος για περισσότερες από δύο θητείες.

 

Άρθρο 14ο. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί και φυλάσσει τα πρακτικά του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και τα αρχεία της Εταιρείας, επιμελείται για την αλληλογραφία της Εταιρείας, συντάσσει και ενημερώνει τα μητρώα των μελών κατά κατηγορίες, συνυπογράφει τα σχετικά έγγραφα και εντάλματα πληρωμής και εισπράξεων και φυλάσσει τη σφραγίδα της Εταιρείας. Αντικαθιστά τον Πρόεδρο κατά τα άρθρα 12 και 13 και όταν είναι απών αντικαθίσταται από τον Πρόεδρο.

Σε περίπτωση παραίτησης ή αντικατάστασης του Γενικού Γραμματέα εφαρμόζονται οι διαδικασίες του άρθρου 12.

 

Άρθρο 15ο. Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις τα έσοδα της Εταιρείας από κάθε πηγή και τηρεί τα σχετικά βιβλία. Ενεργεί τις πληρωμές με βάση εντάλματα υπογραφόμενα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

Συντάσσει καταστάσεις ταμειακής κίνησης και τις παρουσιάζει στο Δ.Σ. κάθε φορά που ζητούνται. Τηρεί αρχείο δικαιολογητικών εσόδων και εξόδων και ενημερώνει το μητρώο των μελών για τις πληρωμές των συνδρομών τους. Υποχρεούται να καταθέσει σε ελληνική τράπεζα τα έσοδα της Εταιρείας, ώστε να μην κρατά ποτέ στο ταμείο του άνω ενός ελάχιστου ποσού ικανού για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθίσταται από τον Γενικό Γραμματέα ή από Σύμβουλο οριζόμενο από τον Πρόεδρο.

 

Άρθρο 16ο. Οι Σύμβουλοι εκτελούν τα καθήκοντα που τους αναθέτει το Δ.Σ. ή ο Πρόεδρος και λαμβάνουν ενεργό μέρος στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενικές Συνελεύσεις

Άρθρο 17ο. Οι Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.) της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Τακτικές Γ.Σ. συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. μια φορά το χρόνο, κατά το δυνατό στις αρχές Οκτωβρίου, και έκτακτες όποτε κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. ή επιβάλλεται από το καταστατικό (π.χ. παραίτηση Προέδρου) ή ζητηθεί εγγράφως από τα 2/5 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών. Η ημερομηνία σύγκλησης των Γ.Σ. αναγγέλλεται 20 τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, εκτός αν πρόκειται να γίνουν αρχαιρεσίες, οπότε ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 10 και 20.

Στην πρόσκληση για Γ.Σ. πρέπει να αναφέρεται ο τόπος και η ημερομηνία σύγκλησης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θέματα που δεν αναγράφονται στην πρόσκληση συζητούνται μόνον αν συμφωνήσουν τα 3/5 από τα παρόντα μέλη.

Κατά την έναρξη κάθε τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ. εκλέγεται ως Πρόεδρός της ένα από τα παρευρισκόμενα μέλη. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση και εκλέγεται ο σχετικώς πλειοψηφήσας. Χρέη Γραμματέως της Γ.Σ. εκτελεί ο Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας ή, επί απουσίας του, ορίζεται από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. ένα από τα παρόντα μέλη-

Η Γ.Σ. θεωρείται σε απαρτία όταν παρίστανται τα μισά συν ένα από τα ταμειακώς εντάξει μέλη. Αν δεν υπάρχει απαρτία η Γ.Σ. συγκαλείται εκ νέου εντός 10 ημερών, οπότε θεωρείται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων. Η εναλλακτική ημερομηνία καθορίζεται επίσης στην πρόσκληση της Γ.Σ.

Αποφάσεις της Γ.Σ. για τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση της Εταιρείας λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον 3/4 των παρισταμένων μελών, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να είναι τα μισά συν ένα των ταμειακώς εντάξει μελών. Αν υπάρχει τέτοιο θέμα πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα στην ημερήσια διάταξη και δεν μπορεί να προστεθεί κατά τη διάρκεια της Γ.Σ., όπως προβλέπεται για άλλα θέματα στο παρόν. Τροποποίηση του καταστατικού δύναται να γίνει και με αλληλογραφία, αν συναινέσουν εγγράφως τα 4/5 των ταμειακώς εντάξει μελών.

Οι ψηφοφορίες για οποιοδήποτε θέμα δε γίνονται δια βοής. Προκειμένου για θέματα που αφορούν πρόσωπα-μέλη της Εταιρείας (αρχαιρεσίες, πειθαρχικές κυρώσεις κλπ.) είναι πάντοτε μυστικές, με ψηφοδέλτιο.

 

Άρθρο 18ο. Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο και ασκεί τη γενική εποπτεία στις υποθέσεις της Εταιρείας. Εκλέγει το Δ.Σ. και το ανακαλεί μετά από πρόταση μομφής, που δύναται να υποβληθεί από το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών, αν εγκριθεί η πρόταση με τη συνήθη πλειοψηφία. Εκλέγει την Εξελεγκτική και Εφορευτική Επιτροπή, τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση ή μη της Εταιρείας, έχει όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται σε άλλα άρθρα του παρόντος, καθώς και όσες δεν υπάγονται ρητώς στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. Τέλος, αποφασίζει για την αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή κινητών μεγάλης αξίας.

 

Άρθρο 19ο. Ανά τριετία και κατά τη Γ.Σ. των αρχαιρεσιών εκλέγονται 3 από τα ταμειακώς εντάξει μέλη ως Εξελεγκτική Επιτροπή. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγουν τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τον απολογισμό, ο Πρόεδρος και ο Ταμίας του Δ.Σ. υποχρεούνται να παραδώσουν στην Εξελεγκτική Επιτροπή τα σχετικά βιβλία και δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τους ζητηθεί για έλεγχο. Ο έλεγχος διενεργείται στα γραφεία της Εταιρείας και μετά το πέρας του η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει έγγραφη έκθεση, η οποία υποβάλλεται στο Δ.Σ. και αναγιγνώσκεται από τον Πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής στη Γ.Σ. απολογισμού.

 

Άρθρο 20ό. Ανά τριετία και τουλάχιστον 5 μήνες πριν από την κανονική λήξη της θητείας του Δ.Σ. συγκαλείται Γ.Σ. στην οποία το Δ.Σ. απολογείται για το έργο του, ενώ η Εξελεγκτική Επιτροπή αποφαίνεται σχετικά.

Στην ίδια Γ.Σ. εκλέγεται με ψηφοφορία τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με καθήκον τη διενέργεια των αρχαιρεσιών βάσει των διαδικασιών που καθορίζονται από το παρόν. Ορίζεται ο τόπος διενέργειας των αρχαιρεσιών και αποφασίζεται ο χρόνος, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 μήνες μετά την ημερομηνία εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής και 3 τουλάχιστον μήνες πριν από την κανονική λήξη της θητείας του Δ.Σ.

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν δικαιούνται να είναι υποψήφια για τα όργανα διοίκησης της Εταιρείας, και εκλέγουν μεταξύ τους Πρόεδρο και Γραμματέα. Έδρα της Εφορευτικής Επιτροπής είναι ο τόπος διενέργειας των αρχαιρεσιών.

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής συντάσσει το ταχύτερο δυνατό την πρόσκληση για τη Γ.Σ. των αρχαιρεσιών, στην οποία αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος σύμφωνα με τα παραπάνω, η ημερήσια διάταξη, καθώς και πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων από τα ενδιαφερόμενα μέλη. Η πρόσκληση αποστέλλεται το ταχύτερο δυνατό σε όλα τα μέλη της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει της Γ.Σ. αρχαιρεσιών, ενώ πρακτικά τηρούνται από τον Γραμματέα της επιτροπής αυτής.

Η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει τα ψηφοδέλτια μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, αποστέλλει αυτά στα εκτός έδρας δικαιούμενα ψήφου μέλη φροντίζοντας ιδιαίτερα, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, να αποσταλούν και οι ειδοποιήσεις οφειλής συνδρομών. Παραλαμβάνει τα αποστελλόμενα με συστατικές επιστολές ψηφοδέλτια και καταρτίζει το σχετικό κατάλογο. Αποσφραγίζει τις επιστολές μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, ελέγχει την εγκυρότητα των περικλειόμενων φακέλων ψηφοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος, και γενικά επιμελείται παντός θέματος που έχει σχέση με την ψηφοφορία και τα ψηφοδέλτια και αποφασίζει σχετικά. Αποφαίνεται οριστικά για τυχόν ενστάσεις κατά υποψηφιοτήτων προ της ψηφοφορίας. Προβαίνει στη διαλογή των ψήφων, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους αναπληρωματικούς, τηρώντας τις προθεσμίες και διαδικασίες του παρόντος. Συντάσσει το σχετικό πρακτικό και το παραδίδει στον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο.

Αν παραιτηθούν ένα ή δύο μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, αντικαθίστανται από άλλα μέλη με απόφαση του Δ.Σ.

Αν παραιτηθεί ολόκληρη η Εφορευτική Επιτροπή, τα χρέη της εκτελεί η Εξελεγκτική Επιτροπή. Αν προκύψει περίπτωση παραίτησης μελών ή ολόκληρης της Εφορευτικής Επιτροπής κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών και μετά την έναρξη της ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. σταθμίζει τους λόγους παραίτησης και δύναται είτε να ματαιώσει τις αρχαιρεσίες ή να διορίσει νέα Εφορευτική Επιτροπή από τα παρόντα μέλη.

Αν ματαιωθούν οι αρχαιρεσίες, η Γ.Σ. εκλέγει νέα Εφορευτική Επιτροπή και ορίζει νέα ημερομηνία αρχαιρεσιών, τηρώντας τις προθεσμίες του παρόντος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 21ο. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις της. Κάθε δήλωση, ανακοίνωση ή πράξη του Δ.Σ. και η υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου της Εταιρείας γίνεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 22ο. Η σφραγίδα της Εταιρείας είναι στρογγυλή και φέρει περιμετρικά την πλήρη ονομασία της Εταιρείας και το έτος ίδρυσης, ενώ στο κέντρο φέρει απεικόνιση της κεφαλής του Θεοφράστου.

 

Άρθρο 23ο. Ως γραφείο της Εταιρείας χρησιμοποιείται Βοτανικό Εργαστήριο Ελληνικού Πανεπιστημίου όπου ανήκει ο Πρόεδρος ή η πλειοψηφία του Δ.Σ. με απόφαση του εκάστοτε Δ.Σ.

 

Άρθρο 24ο. Η κινητή ή ακίνητη περιουσία της Εταιρείας μετά τυχόν διάλυσή της περιέρχεται σε κοινωφελείς σκοπούς που προάγουν τη Βοτανική Επιστήμη, όπως βοτανικά μουσεία, βοτανικούς κήπους, υποτροφίες σε φοιτητές, κτλ.

 

Άρθρο 25ο. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, όπως και από τις διατάξεις περί σωματείων και εκείνες του Αστικού Κώδικα. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται ρητώς από το παρόν, ρυθμίζεται σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.

 

Άρθρο 26ο. Τροποποίηση του καταστατικού που θα αυξάνει ή θα μειώνει τα δικαιώματα ορισμένων από τα μέλη της Εταιρείας, δεν είναι δυνατή.

 

Άρθρο ακροτελεύτιο. Το παρόν καταστατικό, αποτελούμενο από είκοσι έξη (26) άρθρα, εγκρίθηκε κατά άρθρο και ως σύνολο κατά τη συνεδρίαση της 1ης Ιουνίου 1979 στην Αθήνα από τα ιδρυτικά μέλη. Ακολούθως τροποποιήθηκε από τη Γ.Σ. στις 21 Οκτωβρίου 1994 στους Δελφούς και θα ισχύει τροποποιημένο αφ' ότου περατωθούν οι νόμιμες διαδικασίες.

 

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Κωνσταντίνος Μητράκος, Δημήτριος Φοίτος, Κωνσταντίνος Αναγνωστίδης, Γεώργιος Λαυρεντιάδης, Νικόλαος Μάργαρης, Αικατερίνη Χατζοπούλου-Μπέλμπα, Γρηγόριος Μαντούβαλος, Στέργιος Διαμαντόγλου, Βασίλειος Γαλάτης, Καρολίνα Γκανή-Σπυροπούλου, Ιωάννης Αργύρης, Μαρία Παντίδου, Αρτέμιος Γιαννίτσαρος, Ευαγγελία Οικονομίδου, Γεωργία Καμάρη-Φοίτου, Νικόλαος Γαβαλάς, Πάτροκλος Κριτόπουλος, Έλλη Κουκόλη, Στυλιανός Καράταγλης, Κυριάκος Χαραράς, Δημήτριος Βολιώτης, Σάββας Χαριτωνίδης, Αμίλλη Οικονόμου.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το παλαιό καταστατικό της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας σε μορφή .pdf